Bảng biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới – Bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên xe
I -Biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
1.  Mức trách nhiệm bảo hiểm
Mức trách nhiệm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra:
70,000,000 đồng/ 1 người/ 1 vụ tai nạn
Mức trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản do xe cơ giới gây ra:
70,000,000 đồng/ 1 vụ tai nạn
2. Biểu phí trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Bảng biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 3Bảng biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 4
4/5 - (1 bình chọn)